English
Iš viso apsilankė: 7986101
Šiandien apsilankė: 200
Dabar naršo: 39
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Kultūros ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos investicijos kultūros sektoriui

Kultūros  ministerijos administruojamos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos (188 mln. EUR) bus investuojamos į kultūros paveldo objektų aktualizavimą bei kultūros infrastruktūros modernizavimą.

Investicijas numatoma paskirstyti 6 priemonėms:

  • 2 valstybės projektų planavimo priemonėms:  „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ ir „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“;
  • 2 regionų projektų planavimo priemonėms:  „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ ir „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ ;
  • 2 projektų konkurso priemonėms:  „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ ir „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“.

Planavimo būdas

Kultūros paveldo lėšos mln. Eur (Lt)

Proc. dalis

Kultūros infrastruktūros lėšos mln. Eur (Lt)

Proc. dalis

Valstybės planavimas

41 (140)

47 %

62 (212)

60 %

Regioninis planavimas

17 (60)

20 %

20 (70)

20 %

Konkursas

29 (100)

33 %

20 (70)

20 %

Viso:

87 (300)

100 %

102 (352)

100 %


2014-2020 m. ES investicijų kultūros priemonėms planavimo procesas

  • 2015 m. sausio mėn. parengti ir pateikti derinti kitoms ministerijoms kultūros priemonių įgyvendimo planai (PIP) visoms 6 planuojamoms priemonėms (po dvi valstybės, regioninio planavimo ir konkurso priemones kultūros paveldui ir kultūros infrastruktūrai).
  • 2015 m. kovo 3 d. Kultūros ministerijos parengti ir su susijusiomis institucijomis suderinti 4 PIP pateikti Finansų ministerijai (dvi valstybės planavimo ir dvi konkurso priemonės kultūros paveldui ir kultūros infrastruktūrai).
  • 2015 m. kovo 10 d. parengti ir Finansų ministerijai pateikti derinti kultūros priemonių atrankos kriterijai, kurie bus teikiami tvirtinti ES investicijų 2014-2020 m. veiksmų programos Stebėsenos komitetui.
  • 2015 m. balandžio 30 d. Finansų ministerijai pateikti derinti likę 2 regioninio planavimo PIP. Šiuo teikimu Kultūros ministerija yra pateikusi Finansų ministerijai derinti 100 proc. visų kultūros ES priemonių lėšų.
  • 2015 m. gegužės 18 d. Finansų ministerijos raštu suderinti 2 valstybės planavimo PIP (54 proc.  visų kultūros ES priemonių lėšų).
  • 2015 m. gegužės 22 d. Kultūros ministro įsakymu patvirtinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis finansuotinų valstybės planuojamų priemonių „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ ir „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ įgyvendinimo planai bei „Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas“.
  • 2015 m. gegužę-birželį rengiami kultūros priemonių (kultūros paveldo ir kultūros infrastruktūros) projektų finansavimo sąlygų aprašų (PFSA) projektai valstybės, regioniniam planavimui ir konkursui.

Kviečiame susipažinti su išsamiais ES lėšomis įgyvendinamų kultūros priemonių planavimo ir įgyvendinimo grafikais (reguliariai atnaujinami):

Taip pat siūlome susipažinti su projektų atrankos kriterijais:

Kviečiame teikti pastabas rengiamiems projektų finansavimo sąlygų aprašų projektams (PFSA):

     Priemonės „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašui (pastabas prašome teikti iki liepos 31 d. elektroniniu paštu dovile.jaugaite@lrkm.lt):

   Priemonės „Modernizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašui (pastabas prašome teikti iki rugpjūčio 7 d. elektroniniu paštu dovile.jaugaite@lrkm.lt):

Kultūros ministerija šiuo metu rengia projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus. Suderinus su Finansų ministerija priemonių įgyvendinimo planus ir Stebėsenos komitetui patvirtinus priemonių  projektų atrankos kriterijus bus parengti galutiniai projektų finansavimo sąlygų aprašų projektai, kuriuos Kultūros ministerija teiks derinti suinteresuotoms institucijoms bei ekonominiams ir socialiniams partneriams. Kvietimai teikti investicinius projektus ir projektų paraiškas bus skelbiami nedelsiant po to, kai bus patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai.

Viso finansinio laikotarpio metu vyksta aktyvus pareiškėjų informavimas apie planuojamas investicijas, teikiamos konsultacijos (Andrius Jautakis, tel. 203 08 57, el. p. andrius.jautakis@lrkm.lt ir Rimvydas Dilba, tel. 203 08 53, el. p. rimvydas.dilba@lrkm.lt).

Visą informaciją apie vyksiančius su 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijomis susijusius renginius rasite čia.

2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijos kultūros sričiai

2014 m kovo 19 d. Vyriausybė pritarė 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstituciniam veiklos planui (toliau – TVP „Kultūra“), kuris yra orientuotas į pažangos ir pokyčių įgyvendinimą kultūros srityje.

Šis planas įgyvendina 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos (toliau – NPP) horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ nuostatas ir Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires. TVP „Kultūra“ paremtas integruotu požiūriu ir yra orientuotas į pažangos ir pokyčių įgyvendinimą kultūros srityje.

TVP „Kultūra“ paskirtis – konsoliduojant 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų valdytojų priemones, sudaryti sąlygas kultūros srities sektoriaus potencialo panaudojimui, stiprinant visuomenės tapatybę, kūrybingumą, plėtojant kultūros paslaugas visoje Lietuvoje ir skatinant Lietuvos kultūros sklaidą ir konkurencingumą tarptautiniu mastu.

TVP „Kultūra“ galite rasti čia.

Su TVP „Kultūra“ įgyvendinimu susiję kvietimai teikti paraiškas:

Galiojantys kvietimai:

šiuo metu galiojančių kvietimų nėra.

Programos:

LEADERskatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

Aktualūs dokumentai

Bendrieji dokumentai:

Visus su Europos Sąjungos fondų investicijomis susijusius dokumentus galite rasti čia.

Dokumentai, reglamentuojantys Kultūros ministerijos administruojamas ES investicijas:

Kitą naudingą informaciją galite rasti:

Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-27 15:11:03