English
Pradžia > Veiklos sritys > Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo politika
Iš viso apsilankė: 9195348
Šiandien apsilankė: 870
Dabar naršo: 17
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo politika

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo politika įgyvendinama remiantis Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija ir Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija. Šios politikos įgyvendinimą koordinuoja Kultūros ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, taip pat Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryba, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant skaitmeninimo politikos formavimo, įgyvendinimo ir priežiūros klausimus.

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tikslas – perkelti į skaitmeninę formą unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus. Šalies atminties institucijos kaupia ir saugo vertingą kultūros paveldą, kuris yra svarbus Lietuvos tapatumo ir kultūros savitumo išsaugojimui, mokslo, švietimo ir meno plėtojimui, visuomenės kūrybiškumo ir sanglaudos didinimui. Skaitmeninimas leidžia atverti visuomenei saugomas kultūros vertybes, sudaro galimybes naudotis jomis nuotoline prieiga.

Strategijos pagrindu skaitmeninimo veiklą šalies mastu koordinuoja skaitmeninimo centraiLietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, kurių pagrindinės funkcijos:

  • organizuoti atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų atranką ir sudaryti nacionalinį skaitmenintų kultūros paveldo objektų sąrašą;
  • užtikrinti informacijos apie skaitmeninimą skaidą - leisti metodinę ir kitą su skaitmeninimo specifika susijusią informaciją, organizuoti konferencijas ir seminarus, skaitmeninimo specialistų mokymus;
  • skatinti Lietuvos atminties institucijų bendradarbiavimą, įtraukti jas į skaitmeninimo projektus;
  • užtikrinti bendrų skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų bei norminių dokumentų taikymą atminties institucijose.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-560 Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai taip pat pavesta vykdyti šalies atstovavimo Europos skaitmeninėje bibliotekoje EUROPEANA funkciją, siekiant užtikrinti kryptingą šalies kultūros paveldo populiarinimą ir sklaidą Europos kultūros paveldo erdvėje.

Kultūrinę ir mokslinę reikšmę turintis skaitmenintas paveldas reprezentuojamas per virtualią skaitmeninio kultūros paveldo informacinę sistemą epaveldas. Ši sistema sukurta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (dabar Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos) bendradarbiavimo pagrindu. Pagrindiniai jos uždaviniai:

  • integruoti visose šalies atminties institucijose suskaitmenintus kultūros paveldo objektus;
  • sudaryti vientisos skaitmeninio turinio paieškos ir prieigos per nacionalinį portalą galimybes;
  • užtikrinti efektyvią Lietuvos kultūros paveldo sklaidą.

Sistemos pagrindą sudaro - skaitmenintų objektų duomenų bazė, kurioje šiuo metu sukaupta 3 mln. skaitmenintų objektų puslapių – archyvinių bylų, rankraščių, knygų, plakatų, tapybos, grafikos kūrinių, fotografijų ir kitų objektų skaitmeninti vaizdai, ir portalas epaveldas, suteikiantis internete prieigą prie Lietuvos archyvuose, bibliotekose ir muziejuose saugomų kultūros vertybių. 2011 m. portalą aplankė virš 150 tūkst. vartotojų, buvo peržiūrėti 8,2 mln. skaitmenintų vaizdų.

Finansavimas. Vadovaujantis Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos priemonių planu, 2009-2012 m. laikotarpiu Lietuvoje yra įgyvendinami 8 stambūs kultūros paveldo objektų skaitmeninimo bei viešinimo projektai, kuriems iš viso numatyta skirti 45 mln. litų, iš jų 6,7 mln. litų - valstybės biudžeto, 38,3 mln. litų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Sėkmingai įgyvendinant skaitmeninimo projektus bus suskaitmeninta ir viešai prieigai pateikta apie 400 tūkst. kultūros paveldo objektų.

Kultūros ministerija, siekdama paskatinti atminties institucijas skleisti ir populiarinti skaitmenintas kultūros vertybes, nuo 2010 m. kasmet organizuoja Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektų daliniam finansavimui iš valstybės biudžeto konkursą, tokiu būdu siekiama, kad skaitmenintas paveldas būtų naudojamas edukaciniuose procesuose, nacionalinio tapatumo ir kultūrinio savitumo plėtojimui, visuomenės laisvalaikio turtinimui ir būtų prieinamas platesniam visuomenės ratui. 2011 metais skelbtame konkurse dalyvavo 46 atminties institucijos. Kultūros paveldo skaitmeninimo komisijos siūlymu buvo atrinkti 9 projektai, kuriems skirta beveik 113 tūkst. litų. Įgyvendinant projektus buvo sukurtos vaikams ir jaunimui skirtos virtualios edukacinės programos, buvo didinamas regionų kultūros paveldo matomumas tokiomis visuomenei skirtomis priemonėmis kaip virtuali Antano Mončio laiškų knyga ir Pasvalio krašto kultūros paveldo sistema PASVALIA, taip pat organizuotų mokymų dėka buvo keliama archyvuose, bibliotekose ir muziejuose dirbančių skaitmeninimo specialistų kvalifikacija. 

Paramą skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir sklaidos projektams taip pat skiria Europos Komisija. Siekdama paspartinti tvarios, konkurencingos, inovacinės ir visa apimančios informacinės visuomenės kūrimą, kiekvienais metais Europos Komisija skelbia kvietimus teikti paraiškas pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (2007-2013) Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) Politikos rėmimo programą (CIP ICT PSP) bei Europos Sąjungos 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programą (FP7). Detalesnę informaciją apie programas, jų temas, terminus ir dalyvavimo taisykles teikia nacionaliniai atstovai Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra.

Teisės aktai.

2005 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui KOM/2005/465 galutinis i2010: skaitmeninės bibliotekos

2006 m. rugpjūčio 24 d. Europos Komisijos rekomendacija 2006/585/EB dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie jos

2006 m. lapkričio 13 d. Tarybos išvados 2006/C279/01 dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, skaitmeninio išsaugojimo ir internetinės prieigos prie jos

2007 m. vasario 14 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui COM/2007/56 galutinis Dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje: prieinamumas, sklaida ir išsaugojimas

2008 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui KOM/2008/513 galutinis Europos kultūros paveldas vienu pelės klavišo spustelėjimu: Europos Sąjungos kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, prieinamumo internetu ir jos išsaugojimo suskaitmenintos pažanga

2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos išvados 2008/C319/07 dėl Europos skaitmeninės bibliotekos EUROPEANA

2009 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui KOM/2009/440 galutinis Europeana – tolimesni veiksmai

2010 m. gegužės 10 d. Tarybos išvados 2010/C 137/07 dėl Europeana: tolimesni veiksmai

2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui KOM(2010) 245 galutinis/2 Europos skaitmeninė darbotvarkė

2011 m. sausio 10 d. Ekspertų komiteto ataskaita „Naujasis Renesansas“

2011 m. spalio 27 d. Europos Komisijos Rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 105-3877)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 66-2624)

2011 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 301 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-6 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 8-379)

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. ĮV-95 „Dėl kultūros paveldo skaitmeninimo rezultatų ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 19-922)

Parengė E. Buivydienė, tel. (8 5) 219 34 16, e.buivydiene@lrkm.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-18 15:29:41