English
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkursai


Skelbiamas konkursas eiti Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktoriaus pavaduotojo - vyriausiojo fondų saugotojo pareigas

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktoriaus pavaduotojo - vyriausiojo fondų saugotojo pareigas.

 


1.Bendrieji reikalavimai:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

 

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

2.2. būti susipažinus su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksu ir žinoti pagrindines profesinės etikos normas;

2.3 gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

2.4. be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

2.5. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

2.7. gebėti organizuoti dokumentų tvarkymą, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus.

 

3. Muziejaus direktoriaus pavaduotojo – vyriausiojo fondų saugotojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

3.1. vadovauja:

3.1.1. rinkinių apskaitos ir saugojimo darbui;

3.1.2. eksponatų konservavimo ir restauravimo darbams;

3.1.3. rinkinių saugotojų darbui;

3.2. pildo specialių rinkinių apskaitos knygas, jeigu jam tai pavesta direktoriaus įsakymu, atlieka pirminę eksponatų apskaitą;

3.3. kartu su rinkinių saugotojais teikia pasiūlymus dėl tinkamų sąlygų sudarymo rinkiniams saugoti saugyklose, ekspozicijų ir parodų salėse;

3.4. dingus eksponatui ar jį sužalojus, apie tai raštu informuoja Muziejaus direktorių, policiją ir Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją (toliau – Kultūros ministerija);

3.5. kontroliuoja, kad sužalojus eksponatą būtų surašytas defektų aktas (smulkiai aprašant sužalojimo priežastį ir pobūdį), išsaugotos visos sužaloto eksponato dalys ir rūpinasi eksponato restauravimu po sužalojimo;

3.6. kontroliuoja, kad ilgai saugoti perduoti ar priimti eksponatai būtų grąžinami laiku (aktuose numatytais terminais);

3.7. supažindina rinkinių saugotojus ir kitus muziejaus darbuotojus su muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo reikalavimais;

3.8. vizuoja ir kontroliuoja korespondenciją rinkinių apskaitos ir saugojimo klausimais;

3.9. vizuoja ir kontroliuoja eksponatų judėjimo muziejuje dokumentus;

3.10. reikalauja, kad visi muziejaus darbuotojai laikytųsi šios Muziejuose eančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos reikalavimų;

3.11. reguliuoja lankytojų skaičių saugyklose, ekspozicijose ir parodų salėse;

3.12. kontroliuoja, kaip veikia saugyklų, ekspozicijos ir parodų salių rakinimo ir plombavimo sistema;

3.13. leidžia eksponatus restauruoti restauravimo sudėtingumą atitinkančią restauratoriaus kvalifikaciją turintiems ir atestuotiems asmenims;

3.14. sustabdo muziejininkų, ekspertų ir restauratorių veiksmus, kurie gali pakenkti eksponatams;

3.15. savo kompetencijos srityje sprendžia kitus aktualius muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos, saugojimo bei restauravimo klausimus;

3.16. vykdo kitus Muziejaus direktoriaus pavedimus.

 

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, gyvenimo aprašymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinantį dokumentą, informacinių technologijų išmanymą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, užpildytą pretendento anketą (pagal konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, aprašo priedą), privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir įgūdžius,  Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos tik dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

 

Dokumentai priimami  iki 2015 m. rugpjūčio 30 dienos Kultūros ministerijos Personalo skyriuje, J.Basanavičiaus g. 5, Vilniuje, 213 kab. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 219 34 13.

Iš viso apsilankė: 9136677
Šiandien apsilankė: 1018
Dabar naršo: 9