English
Pradžia > Naujienos
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkursai
Naujienos


Skelbiamas konkursas eiti Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vadovo pareigas

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vadovo pareigas.

 

Bendrieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį.


Specialieji reikalavimai: būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir su kitais su teatrų administravimu susijusiais teisės aktais bei gebėti taikyti juos praktikoje. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse, mokėti organizuoti ir planuoti teatro darbą, mokėti vertinti, analizuoti kūrybinės veiklos programas-projektus, žinoti kūrybinės ir meninės veiklos taikomuosius tyrimus ir gebėti pritaikyti juos prognozuojant kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas, mokėti vertinti esamą kultūros ir meno aplinką, žinoti pagrindines etikos normas, išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti  bent vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) B1 lygiu,  turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus,  būti kūrybišku, komunikabiliu, iniciatyviu, pareigingu.

 


Pretendentai turi parengti Valstybinio Vilniaus mažojo teatro penkerių metų perspektyvinę kūrybinės veiklos programą, atspindinčią teatro nuostatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą. Kūrybinėje programoje turi būti aptarti: teatro struktūros formavimo ir veiklos principai, teatro nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimo būdai ir veiklos perspektyva, Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienio šalims ir analogiškos srities  užsienio šalių  kultūros ir meno pristatymas Lietuvos visuomenei (numatomi bendri projektai ar dalyvavimas teatro aktualiuose projektuose), privačių rėmėjų indėlis ir vaidmuo, įgyvendinant numatomą teatro kūrybinę programą.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, darbinę veiklą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, gyvenimo aprašymą, perspektyvinę teatro kūrybinės veiklos programą.

 

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

 

Dokumentai priimami iki 2015 m. rugsėjo 18 d. įskaitytinai adresu: J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius,  213 kab.,  telefonas pasiteirauti  219 3413.

 

Iš viso apsilankė: 9190397
Šiandien apsilankė: 1268
Dabar naršo: 7